اندیشکده سیوان یک سازمان مستقل برای پژوهش و نوآوری است. اندیشکده می‌کوشد مردم و دانش را به ایجاد نوآوری‌هایی متصل کند که باعث تقویت قدرت رقابتی صنعت و رفاه جامعه به صورت پایدار می‌شود. این ماموریت ماست و آن چیزی است که هر روز به کار ما جهت می‌دهد. استراتژی ما بازتاب گرایش‌هایی است که در جامعه و فناوری مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر، اندیشکده روی تحول و تغییر در مضامین اجتماعی زیر تمرکز کرده‌ است:

  • محیط زیست و اقتصاد دورانی (چرخشی): هدایت و شتابدهی پایداری

  • زندگی سالم: تمرکز بر مشارکت و نه بر بیماری

  • آموزش: تضمین آموزش با کیفیت فراگیر و عادلانه و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه

  • هوش مصنوعی: کاربردها و راهکارهای قابل اعتماد و مسئولانه‌ی هوش مصنوعی

ما در اندیشکده سیوان معتقدیم که ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی باید توأمان ایجاد شوند. «نوآوری هدفمند» همان چیزی است که مؤسسه‌ی سیوان در پی آن است. ما دانش را نه به خاطر خودش بلکه برای کاربردهای عملی آن توسعه می‌دهیم.